Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN van de vennootschap onder firma.

Beks Vught v.o.f. te Vught.

1. TOEPASSELIJKHEID:

a. Beks Vught v.o.f. wordt in onderhavige algemene voorwaarden aangeduid als "verkoper". De wederpartij van Beks wordt in onderhavige voorwaarden aangeduid als "koper".

b. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen en/of offertes en/of verleende diensten en/of gesloten overeenkomsten. Verkoper wijst nadrukkelijk andere (inkoop-)voorwaarden af.

2. AANBIEDINGEN/OFFERTES

a. Alle offertes, waarbij niet het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend.

b. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

c. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven.

3. DE TOTSTANDKOMING VAN ORDERS

a. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.

b. Indien niet binnen 30 dagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, komt de onder a bedoelde opschortende voorwaarde te vervallen.

c. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de wederpartij te eisen, dat zij te zijnen genoegen zekerheid stellen, dat zij zowel aan haar betalings- als aan andere verplichtingen zal voldoen.

d. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 14 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.

e. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper.

f. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop

niet binnen twee weken schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

g. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen, welke 10% bedraagt van het factuurbedrag, tenzij partijen een hoger percentage uitdrukkelijk overeenkomen zijn.

h. Indien de verkoper besluit de door de koper bestelde meubelen op diens verzoek te bekleden met een door de koper te verstrekken bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan wel met een bekledingsmateriaal, hetwelk door de verkoper niet in voorraad wordt gehouden maar waarvan hij wel stofstalen beschikbaar heeft (zogenaamde commissiestof), dan vindt de overeenkomst van koop en verkoop plaats onder de navolgende voorwaarden:

- Eigen stof moet door de koper franco aan de verkoper worden geleverd.

- Opgave door de koper van stof voor de bestelling bij een grossier wordt niet door de verkoper aanvaardt, tenzij dezelfde stof ook door de verkoper in commissie wordt gehouden.

- De koper dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.

- Indien de koper aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt de verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.

- Restanten van geleverde eigen stof kunnen nimmer worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

- Voor moeilijk te bewerken eigen stof (zeer los geweven stof, op patroon te bewerken dessin e.d.) leder en kunstleder op textielbasis, als mede voor stoffering in twee kleuren zal, indien het stofferen met hogere verwerkingskosten gepaard gaat, dit extra stoffeerloon aan de koper in rekening worden gebracht, nadat hem zulks is medegedeeld en hij van zijn instemming heeft doen blijken.

Voor meubelen, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof.

4. VERZENDING EN LEVERING

a. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der goederen gelijkvloers aan het magazijn van de koper. De goederen reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van de verkoper.

b. In alle andere gevallen is de levering geschied, zodra de goederen aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel, gelegen het dichtst nabij de fabrieken of de magazijnen van de verkoper, zijn afgegeven. In deze gevallen reizen de goederen steeds voor risico van de koper, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, waaronder mede te rekenen is de door derden geëiste verklaring "onvoldoende verpakt", tenzij door de koper terstond na de ontvangst bij de vervoerder is gereclameerd. Tenzij de goederen door de koper aan het magazijn van de verkoper worden afgehaald, reizen zij met een ter plaatse gebruikelijk vervoermiddel naar keuze van de verkoper. Verlangt de koper een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten daarvan voor zijn rekening.

c. Alle goederen worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

d. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

e. Indien de verkoper op verzoek van de koper besluit de bestelde goederen te bezorgen op het adres van de particuliere klant van de koper, dan geschiedt de levering gelijkvloers op een voor de vrachtauto bereikbare plaats en zal de verkoper, ook in het geval reeds vrachtkosten in de prijs zijn ingecalculeerd, voor het verrichten van deze dienst aan

de koper een speciale vergoeding berekenen, welke 5% bedraagt van het factuurbedrag, met een minimum van € 25, --. Indien de verkoper op zich neemt de meubelen ter plaatse van de levering te monteren en te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

f. - Geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper, zolang de koper niet volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.

- De koper is vòòr bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde goederen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

- De verkoper heeft vòòr bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de goederen welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

- Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 8 sub f van deze voorwaarden.

5. DE LEVERTIJD

a. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de order te annuleren.

b. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te annuleren, behoudens de gevallen van overmacht bij verkoper, mitsdien in de gevallen dat verkoper niet toerekenbaar tekort is geschoten.

c. In alle andere gevallen heeft de koper het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn ( indien deze per maand is aangeduid, aan het

einde der maand) de verkoper bij aangetekend schrijven te sommeren

binnen 14 dagen te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft

de koper het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen.

6. RECLAMES

a. Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen te rekenen vanaf het transport door koper schriftelijk gemeld te worden aan verkoper en tevens vermeld te worden op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan voor verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard wordt.

b. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming door de verkoper kan eveneens eerst geretourneerd worden, nadat de verkoper zich daarmede akkoord heeft verklaard. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde meubelen, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten dier reparatie heeft akkoord verklaard.

c. De verkoper verleent voor de door hem geleverde meubelen, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper, jegens de koper en de eerste gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:

Binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen volledig voor rekening van de verkoper;

Binnen 2 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;

Binnen 3 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

Vorengenoemde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van het meubel heeft plaatsgevonden na de factuurdatum.

Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik conform de op de goederen betrekking hebbende productinformatie.

d. De verkoper is niet gehouden tot reparatie van schaden aan door hem geleverde en door de koper reeds doorverkochte meubelen, indien de reclame buiten de garantie valt.

e. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

- normale slijtage

- onoordeelkundig gebruik

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud

- installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of derden.

f. Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van koper heeft voldaan.

g. Reparaties, waartoe de verkoper niet verplicht is, worden uitsluitend verricht voor rekening van de koper, nadat deze zich schriftelijk met de reparatiekosten heeft akkoord verklaard. De ter reparatie aangeboden meubelen of onderdelen van meubelen moeten franco aan de verkoper worden geleverd en zullen niet franco aan de koper worden geretourneerd.

7. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

a. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

b. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.

c. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal ook de andere partij het recht hebben de overeenkomst te annuleren, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

8. DE BETALING

a. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen 30 dagen na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen.

b. De verkoper kan in bepaalde gevallen bij betaling binnen 8 dagen ten hoogste 2% van het goederenbedrag in mindering brengen op het aangegeven factuurbedrag.

c. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

d. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.

e. Uitvoering gevende aan het bepaalde in de vorige alinea, kan de verkoper ineens op de factuur een krediettoeslag in rekening brengen voor de eerste maand na de vervaldag ten bedrage van 1% van het factuurbedrag, welke toeslag niet door de koper behoeft te worden voldaan bij betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum.

f. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in de vierde alinea van

dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 12% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,--. Als de werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit vorenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

g. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn de in het vorige lid bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz.

h. Indien de verkoper op verzoek van of in overleg met de koper de incasso verzorgt van de som, welke de koper van zijn particuliere klant heeft te vorderen, dan zal de verkoper voor het verrichten van deze dienst aan de koper een vergoeding berekenen, welke 3% bedraagt van vorenbedoelde som.

9. AANMANING TOT BETALING

De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.

10. GEVOLGEN VAN NIET-BETALING

Ingeval aan de zijde van koper sprake is van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling of van faillissement of een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of sprake is van liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.

11. CREDITNOTA'S

Eventuele creditnota's worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

12. INVORDERING ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

De verkoper zal vorderingen, voor zover zij drie maanden na de levering nog niet betaald zijn, ter incassering aanbieden.

13. ALGEMENE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14. ALGEMEEN

De nietigheid en/of onwerkzaamheid van enige bepaling in een overeenkomst dan wel in onderhavige voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

15. GERECHTELIJKE PROCEDURES

a. Op de overeenkomsten dan wel onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen – ook die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen, behoudens bepalingen van dwingend recht, onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de Rechtbank te 's Hertogenbosch.

16. ADDITIONEEL

Verkoop, levering en betaling overeenkomstig de voorwaarden van de federatie van meubileringsbonden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.

DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclamer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situatie waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider met toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Beks Vught aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade  op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwingen of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Beks Vught of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Beks Vught. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Beks Vught.